Ogólnopolska Baza Turystyczna

Właścicielem serwisu jest firma EWIPO.PL, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa, REGON: 140002223, zarejestrowana pod numerem 201011 działalności gospodarczych dla m.st. Warszawy.

 

Regulamin Serwisu ZaklepNocleg.pl

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Wstęp

  Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego ZaklepNocleg.pl oraz zasady odpowiedzialności Administratora, Użytkowników i Turystów Serwisu.

  Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

 2. Definicje
  1. Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.zaklepnocleg.pl
  2. Administrator - właściciel serwisu ZaklepNocleg.pl - EWIPO.PL z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowieckiej 92.
  3. Użytkownik - osoby fizyczne posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania - które dokonały rejestracji i założyły Konto w Serwisie.
  4. Turysta (przeglądający) - każda osoba fizyczna przeglądająca Serwis w celu znalezienia Obiektu Noclegowego, Gastronomicznego lub Atrakcji.
  5. Konto - panel zarządzania w Serwisie, gdzie każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może dodać dowolną ilość Obiektów Noclegowych, Gastronomicznych i Atrakcji. W obrębie konta Użytkownik może dodawać, edytować, usuwać swoje dane tj. dane teleadresowe, opis i zdjęcia.
  6. Konto premium – płatny panel zarządzania Obiektami Noclegowymi, Gastronomicznymi, Atrakcjami w Serwisie, gdzie każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może dodać jeden Obiekt Noclegowy, Gastronomiczny. W obrębie Konta Użytkownik może dodawać, edytować i usuwać swoje dane tj. dane teleadresowe, opis i zdjęcia.
  7. Obiekt Noclegowy - obiekt dodany przez Użytkownika oferujący miejsca noclegowe tj.: agroturystyka, apartament, dom letniskowy, dom wypoczynkowy, dworek, pałac, zamek, hostel, hotel, mieszkanie w bloku, ośrodek wczasowy, pensjonat, pokój gościnny, pole kempingowe, namiotowe, SPA, sanatorium, uzdrowisko.
  8. Obiekt gastronomiczny - obiekt dodany przez Użytkownika oferujący usługi gastronomiczne tj: bar, fastfood, karczma, klub, pizzeria, pub, restauracja.
  9. Atrakcja - rekord opisujący ciekawe miejsca lub obiekty na terenie Polski godne zobaczenia tj. atrakcja, miejsce pamięci narodowej, miejscowość, muzeum, obiekt sakralny, pomnik przyrody i zabytek.
  10. Ocena – w skali od 1 do 5 dodana przez Turystę odwiedzającego Serwis.
  11. Opinia – pisemny komentarz dotyczący Obiektu Noclegowego, Gastronomicznego i Atrakcji dodany przez Turystę.
  12. Strona WWW – płatna usługa udostępniona przez Administratora, która umożliwia Użytkownikowi posiadanie własnej strony internetowej.

 

§2. Zasady korzystania z serwisu

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera PC lub urządzenia mobilnego (telefon, tablet itp.) z dostępem do internetu. Serwis jest przystosowany do wyświetlania zawartości pod wszystkimi nowymi przeglądarkami internetowymi.
 2. Warunkiem korzystania z funkcjonalności Serwisu jest dokonanie rejestracji przez Użytkownika. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia rejestrację i korzystanie z Serwisu.  
  1. rejestracja polega na podaniu poprawnego adresu e-mail i utworzeniu hasła, oraz aktywacji konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany w wiadomości e-mail przez Administratora Serwisu;
  2. po przejściu procedury rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta;
  3. dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu Serwisu ZaklepNocleg.pl;
  4. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ich prezentację w Serwisie. Przetwarzanie zebranych danych osobowych potrzebne jest Administratorowi w celach informacyjnych dotyczących pracy Serwisu, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telefonia komórkowa.
  5. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji dotyczących danych teleadresowych, opisów obiektów i zdjęć oraz aktualizowania tych danych w przypadku ich zmiany. Podanie nieprawidłowych danych w części lub w całości może spowodować trwałe usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu.
 3. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;
  3. powstrzymania się od jakichkolwiek działań zakłócających działanie Serwisu;
  4. nie umieszczenia w Serwisie i usłudze Strony WWW materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony;
  5. nie umieszczania w Serwisie i usłudze Strony WWW materiałów erotycznych, pornograficznych w jakiejkolwiek formie;
  6. nie umieszczania w Serwisie i usłudze Strony WWW materiałów naruszających obowiązujące prawo, dobre obyczaje, normy moralne, zasady uczciwej konkurencji, treści wulgarnych, obrażających czyjąś godność, szkalujących lub naruszających dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy, treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  7. nie umieszczania treści nie związanych z tematyką Serwisu;
  8. powstrzymania się od wielokrotnego umieszczania tych samych obiektów w obrębie jednej kategorii, powielania zdjęć, treści;
  9. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za sposób korzystania z Serwisu i jego skutki;
  10. nie reklamowania innych niż Serwis ZaklepNocleg.pl serwisów internetowych z bazą noclegową na łamach Serwisu czy usłudze Strony WWW;
  11. zachowania w tajemnicy informacji dotyczących bezpieczeństwa korzystania z Konta oraz do nierozpowszechniania wszystkich rozwiązań funkcjonalnych zastosowanych w Serwisie.
 4. Łamanie postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika będzie skutkować czasowym zablokowaniem lub trwałym usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu, bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  1. publikację na łamach Serwisu i w usłudze Strony WWW przez Użytkowników nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, oraz braku aktualizacji tych danych;
  2. ujawnienie przez Użytkownika hasła do Serwisu osobom trzecim, oraz za czynności dokonane przez te osoby;
  3. utratę, zmianę danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie i w usłudze Strony WWW spowodowanych siłą wyższą, awarią sprzętu komputerowego, nieprawidłowo działającą siecią teleinformatyczną oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich;
  4. korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
  5. utracone przez Użytkownika korzyści;
  6. skasowanie usługi Konta Premium w przypadku nieopłacenia jej w terminie w tym: skasowanie nadwyżki zdjęć, które wykraczają poza zakres oferty podstawowej, skasowanie usługi Strony WWW, zawieszenia okresu abonamentowego domeny wykupionej za pośrednictwem Administratora;
  7. zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami oraz niedozwoloną ingerencją osób trzecich;
  8. kopiowanie i rozpowszechnianie danych wprowadzonych przez Użytkownika na łamach Serwisu i w usłudze Strony WWW ( w szczególności fotografii ) przez osoby trzecie;
  9. wystawiane Użytkownikom Oceny i Opinii przez Turystów na łamach Serwisu.
 6. Administrator oddając do użytku Użytkownikowi usługi płatne w Serwisie udostępnia je w formie jaką widzi ją Użytkownik dokonując zakupu. Administrator nie udziela dodatkowej gwarancji pisemnej czy domniemanej co do skuteczności marketingowej, finansowej Użytkownika. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zakup usług płatnych w Serwisie.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do żądania poprawienia treści wprowadzonych przez Użytkownika, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem.

 

§3. Zasady korzystania z Konta

 1. Konto darmowe umożliwia Użytkownikowi:
  1. dodanie, aktualizowanie oraz usuwanie oferty Obiektu Noclegowego do odwołania bezterminowo;
  2. dodanie 10 zdjęć przedstawiających Obiekt Noclegowy;
  3. dodanie, aktualizowanie, usuwanie danych teleadresowych Użytkownika;
  4. odbiór zapytań dokonanych przez Turystów o wstępną rezerwację Obiektu Noclegowego na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas dodawania oferty;
  5. dodanie, aktualizowanie oraz usuwanie oferty Obiektu Gastronomicznego;
  6. dodanie 10 zdjęć przedstawiających Obiekt Gastronomiczny;
  7. dodanie, aktualizowanie oraz usuwanie Atrakcji;
  8. dodanie 10 zdjęć przedstawiających Atrakcję;
  9. płatne wyróżnienie na stronie głównej i wynikach wyszukiwania Obiektu Noclegowego.
 2. Po upływie 365 dni Użytkownik zostanie poproszony o aktualizację swojej oferty. Prośba ta zostanie wysłana automatycznie na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji. 
 3. Konto Premium (płatne) umożliwia Użytkownikowi:
  1. dodanie, aktualizowanie oraz usuwanie oferty Obiektu Noclegowego na okres 365 dni;
  2. dodanie 100 zdjęć przedstawiających Obiekt Noclegowy;
  3. dodanie, aktualizowanie, usuwanie danych teleadresowych Użytkownika;
  4. odbiór zapytań dokonanych przez Turystów o wstępną rezerwację Obiektu Noclegowego na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas dodawania oferty;
  5. dodanie, aktualizowanie oraz usuwanie oferty Obiektu Gastronomicznego na okres 365 dni;
  6. dodanie 100 zdjęć przedstawiających Obiekt Gastronomicznego;
  7. dodanie, aktualizowanie oraz usuwanie Atrakcji na okres 365 dni;
  8. dodanie 100 zdjęć przedstawiających Atrakcję;
  9. płatne wyróżnienie na stronie głównej i wynikach wyszukiwania Obiektu Noclegowego;
  10. uruchomienie własnej Strony WWW w subdomenie ZaklepNocleg.pl, we własnej domenie lub w wybranej domenie z rozszerzeniem .pl za pośrednictwem Administratora Serwisu;
  11. raz w roku możliwość wyróżnienia w dowolnym terminie Obiektu Noclegowego na łamach Serwisu w ofertach polecanych na okres 30 dni;
  12. po upływie 365 dni, jeżeli Użytkownik nie opłaci przedłużenia Konta Premium oferta Obiektu Noclegowego, Obiektu Gastronomicznego, czy oferta Atrakcji automatycznie stanie się Kontem Darmowym i będzie wymagała aktualizacji.
  13. wyłączenie dodawania przez Turystów Ocen i Opinii.
 4. Opcja wykupienia Konta Premium obejmuje jeden Obiekt.
 5. Istnieje możliwość wykupienia dowolnej ilości Kont Premium w obrębie jednego Konta Użytkownika.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
 7. Opis Obiektu wygenerowany przez Administratora po wypełnieniu ankiety stanowi własność Administratora.

 

§4. Zasady dodawania ocen i opinii

 1. Każdy z Turystów może dodać Ocenę w skali od 1 do 5 wyłącznie na Obiekty Noclegowe, Gastronomiczne i Atrakcje, które odwiedził i korzystał z ich usług.
 2. Każdy z Turystów może dodać pisemną Opinię dotyczącą własnych doświadczeń z pobytu w Obiekcie Noclegowym, Gastronomicznym czy Atrakcji.
 3. Turysta może dodać raz w miesiącu tylko jedną Ocenę i Opinię na każdy z Obiektów Noclegowych, Gastronomicznych i Atrakcji.
 4. Opinia nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych naruszających czyjąś godność.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Oceny i treści zamieszczone w Opiniach. Oceny i Opinie zamieszczone w Serwisie pochodzą wyłącznie od Turystów odwiedzających Serwis.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Oceny i Opinii zawierających słowa obraźliwe, szkalujące czyjąć godność.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Oceny i Opinii, wobec której zachodzi podejrzenie o nieprawdziwość podanych informacji.
 8. Zabrania się umieszczania w Opinii treści reklamowych.

 

§5. Zasady korzystania z usługi Strony WWW

 1. Za pomocą panelu zarządzania w Koncie Premium Użytkownik ma prawo:
  1. włączyć usługę Strony WWW (strona www utworzy się automatycznie pobierając dane opisowe i zdjęcia utworzone w ramach oferty Obiektu Noclegowego/Obiektu Gastronomicznego/Atrakcji dodanego przez Użytkownika);
  2. zmiany zdjęć w nagłówku strony www;
  3. wgrania własnego nagłówka strony www;
  4. dodawania, edycji, usuwania wszystkich zakładek menu i treści na stronie www.
 2. Administrator udostępnia własną subdomenę z końcówką ZaklepNocleg.pl (np. mojhotel.zaklepnocleg.pl) do utworzenia strony www. Użytkownik nie ma obowiązku zakupu własnej domeny.
 3. W przypadku posiadania przez Użytkownika własnej domeny istnieje możliwość podłączenia domeny pod usługę Strony WWW przez Administratora bezpłatnie. Administrator nie odpowiada za obsługę techniczną domeny oraz za konieczność jej opłacenia. Opłatę za domenę dokonuje Użytkownik we własnym zakresie.

 

§6. Opłaty

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z usługi Konta Premium, Wyróżnienia Oferty po uprzednim dokonaniu opłaty za usługę.
 2. Po opłaceniu faktury proforma Administrator uruchamia opłaconą usługę i udostępnia Fakturę VAT do pobrania w panelu zarządzania Klienta w ciągu 7 dni dla Użytkownika.
 3. Użytkownik ma podgląd do wszystkich wystawionych faktur przez Administratora na rzecz Użytkownika w panelu Klienta.
 4. Wykupione Usługi obowiązują na wybrany przez Użytkownika okres czasu. W przypadku nie uiszczenia kolejnych opłat pod koniec okresu rozliczeniowego - o których Użytkownik będzie informowany drogą mailową - wykupione usługi zostaną wyłączone.
 5. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronach Serwisu.
 6. Administrator Serwisu może zmieniać wysokość opłat, wprowadzać rabaty, zniżki i promocje.
 7. Zmiana wysokości wyżej wymienionych opłat jest zawsze odzwierciedlana w cenniku dostępnym na stronach Serwisu, ale nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 8. Opłaty mogą być wnoszone poprzez wpłatę na wskazany rachunek bankowy lub poprzez serwis płatności internetowych online dotpay czy paypal.
 9. Płatne Usługi Serwisu są świadczone jedynie w przypadku wpływu pełnej wymaganej kwoty.
 10. Na wniosek użytkownika środki pochodzące z wpłat niepełnych lub niezidentyfikowanych są zwracane na wskazany rachunek bankowy w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia na adres e-mail: bok@zaklepnocleg.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o koszt przelewu bankowego oraz obsługę zwrotu w wysokości zryczałtowanej 10 PLN.
 11. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, który wniósł opłatę za pomocą metod lub środków noszących znamiona oszustwa lub wyłudzenia. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do:
  1. dochodzenia od Użytkownika zwrotu kosztów z tytułu obsługi takich płatności;
  2. dochodzenia od Użytkownika odpowiedzialności prawnej;
  3. zgłoszenia przypadku organom wymiaru ścigania.

 

§7. Postanowienia końcowe

 1. Prawo do zawartości bazy danych Obiektów Noclegowych, Gastronomicznych i Atrakcji przysługuje wyłącznie Administratorowi Serwisu.
 2. Oprogramowanie Serwisu, kod źródłowy, skrypty, elementy graficzne, rozwiązania funkcjonalne Serwisu stanowią wyłączną własność Administratora Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Administrator zabrania kopiowania, nagrywania i rozpowszechniania wszystkich materiałów, zdjęć, treści i bazy danych dostępnych w Serwisie ZaklepNocleg.pl bez wyraźnej pisemnej zgody wydanej przez Administratora Serwisu.
 4. Wszelkie próby kopiowania lub powielania danych zamieszczonych w Serwisie ZaklepNocleg.pl będą przekazywane do odpowiednich organów ścigania w celu wyjaśnienia.
 5. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby wszystkie usługi dostępne w Serwisie działały w sposób ciągły i bez zakłóceń.
 6. Administrator nie udostępni informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez nakazującej podstawy prawnej wydanej Administratorowi (z wyłączeniem danych ogólnodostępnych na łamach Serwisu wpisanych przez Użytkowników w ofercie).
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, częściowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszania, dodawania nowych funkcjonalności i poprawy bezpieczeństwa, bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Użytkowników.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do sprzedania Serwisu, do przekazania bazy danych Serwisu podmiotowi nabywającemu Serwis bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników Serwisu.
 9. Wszelkie spory związane z Regulaminem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela Serwisu.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili, o czym Użytkownicy Serwisu będą poinformowani drogą elektroniczną.

Dodaj nocleg za darmo
Dodaj nocleg za darmo
Dodaj gastronomię za darmo
Dodaj gastronomię za darmo
Dodaj atrakcję za darmo
Dodaj atrakcję za darmo